Risoluto

 

Owner: Scott Marino

Housatonic Boat Club

Stratford, CT

(x-Shamrock)